Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor transacties tussen Maasbree Vlaggen en consumenten.


Januari 2008


Winkeltje van Jan


Maasbree Vlaggen , Oude Heldenseweg 12, 5993RA  Maasbree


Adres voor retouren: Maasbree Vlaggen , Postbus 8011 , 5993ZG Maasbree


Tel. 077-4652078


E-mail. info@winkeltjevanjan.nl


KvK 53094328

BTW  :  NL265603249B01Algemene voorwaarden :Artikel 1. ToepasselijkheidOp alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maasbree Vlaggen ( hierna: MV) met derden (“Koper”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het door Koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MV wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door MV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten


De prijzen van alle aanbiedingen van MV zijn vast gedurende de looptijd van het aanbod., behoudens tussentijdse wijzigingen in BTW-tarieven. MV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar leveringsvoorwaarden te wijzigen.


Bestellingen geschieden door middel van het door Koper invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per email. De bestelling houdt een voor Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer  het MV heeft bereikt.

 

Het plaatsen van een bestelling heeft niet de reservering van een artikel tot gevolg. Een reservering kan pas volgen na ontvangst van de volledige betaling door koper.

Artikel 3. Conformiteit


De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken.


Artikel 4. Prijzen


De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten.


Voor verpakking en verzending gelden de kosten zoals vermeld op onze website www.winkeltjevanjan.nl onder "verzendkosten".


Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, en slechts op het tijdstip van de bestelling. MV is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig.


Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering, c.q. de uitvoering van de overeenkomst stijgen, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren of (naar zijn keuze) de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging MV..


Artikel 5. Bedenktijd


Koper heeft het recht om –zonder opgave van redenen- de koop binnen  14 dagen na ontvangst van het geleverde product te annuleren door het doen van een mededeling via het annulering formulier aan MV. Dit recht op annulering geldt niet, wanneer Koper handelt in beroep, bedrijf, vereniging, overheid of andere instantie,  alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW. Kijk voor meer informatie op onze website www.winkeltjevanjan.nl onder "Bedenktijd".


Onmiddelijk na ontbinding van de overeenkomst dient Koper het product terug te zenden aan MV.  De kosten voor terugzending zijn voor rekening koper.


Koper mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.


Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.


Het recht tot ontbinding geldt niet voor:

• producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper: b.v. Gemeente vlaggen, bedrijfs vlaggen  en wimpels of andere doeken die extra moeten worden geproduceerd of op maat worden vervaardigd.

• producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

• producten die snel kunnen bederven of verouderen;

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper de verzegeling heeft verbroken;

• hygiëne artikelen die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten.


Bij beschadiging of tenietgaan van een product heeft MV het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd.


Artikel 6. Levering en overmacht


Levering geschiedt door toezending van het gekochte product, onmiddellijk na ontvangst van de betaling ( voor zover deze onmiddellijke levering mogelijk is ) , aan het door de Koper opgegeven afleveradres.


De termijn voor levering is normaal zo snel mogelijk, binnen 24 uur, maar bedraagt onder bijzondere omstandigheden ( bv engpas bij de leverancier ) maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen werd. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor MV niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.


MV kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel de koper een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.


Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet beschikbaar is, wordt Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en betaalt MV de koopprijs zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen 30 dagen na deze kennisgeving) terug.


Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan Koper medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product. Uiterlijk binnen 30 dagen na voornoemde mededeling betaalt MV de koopprijs aan Koper terug, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst is gesloten.


MV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij en voor zover vast is komen te staan dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van MV.


Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van MV ligt), wordt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden.


Bij bestelling worden de kosten voor verpakking en verzending ( verzendkosten )  apart vermeld.


Verzendkosten: deze vindt U onder " verzendkosten "


Artikel 7. Betaling, opschorting en verrekening


Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door Koper geïndiceerd bij de bestelling.

 

Betaling is mogelijk via iDeal, Paypal, of overschrijving

 

Bij afhaling na afspraak is eveneens contante betaling of pinnen mogelijk.

 

Rembours: Door de enorme kosten en het risico kunnen we deze optie niet aanbevelen.  Indien Koper het wenst kunnen we onder rembours verzenden de kosten hiervoor bedragen EUR 12,00. Om het risico voor  MV overzichtelijk te houden moeten de verzendkosten en rembourskosten vooraf worden betaald. Uw bestelling betaalt u dan bij de bezorger.  

In bepaalde gevallen, naar vrije keuze van MV, kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf of volmacht tot het automatisch (doen) incasseren van de koopsom, vermeerderd met alle bijkomende kosten, doch slechts na toetsing en indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van MV evenwel direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.


Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van Koper door MV wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.


Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van MV.


Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag.


MV is gerechtigd om, indien Koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.


Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of terug levering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door MV, tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud


De eigendom van door MV geleverde producten gaat pas over op het moment dat Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan MV verschuldigd is, heeft voldaan.


Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke verzending over op Koper.


Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door Koper is niet toegestaan zolang Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MV.


Artikel 9. Garantie


Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper MV daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen bekwame tijd na ontdekking (althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij de verKoper daarvan niet binnen vooromschreven periode op de hoogte heeft gesteld.


Schade aan het product als gevolg van het in strijd met de voorschriften of deze Voorwaarden handelen door Koper, bij het inbouwen, aansluiten, bedienen of opslaan van het product, is voor rekening en risico van Koper. Voorschriften die in acht dienen te worden genomen betreffen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de voorschriften zoals verstrekt door de fabrikant van het product.


Artikel 10. Overmacht


Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is MV in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Koper, zonder dat MV gehouden is tot einige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Klachtenregeling


In het geval van een geschil dient de consument eerst contact op te nemen met MV, door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten.

MV zal binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de klacht deze afhandelen. Wanneer het MV niet lukt, of niet lijkt te lukken om de binnengekomen klacht niet binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen zal de consument hier direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Eveneens zal hierbij een schatting worden gegeven van de te verwachten overschrijding van de klachtenafhandeling.


Artikel 12. Software


Bij de koop van een softwareproduct verkrijgt Koper een gegevensdrager (cd-rom, etc.), de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant.


Koper verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door MV genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient Koper alle rechten van derden te respecteren.


Installatie van nieuwe software, alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Koper dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is MV niet aansprakelijk.


Artikel 13. Aansprakelijkheid en (transport) schade


Elke aansprakelijkheid van MV is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de schade die in vergelijkbare gevallen redelijkerwijs kon worden voorzien. Worden artikelen op wens van de consument zonder verzekering verzonden, kan MV niet meer aansprakelijk gesteld worden voor transportschade ( beschadiging, verlies etc. )


MV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij MV gekochte opslagmedia. Van aansprakelijkheid van MV kan slechts sprake zijn in geval van opzet of grove schuld.


Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare, c.q. merkbare schade heeft, is Koper verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk MV schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.


Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan MV te worden gemeld.


Artikel 14. Privacy


MV behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Alle door Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door MV gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van MV noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.


Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar onze website www.winkeltjevanjan.nl onder "Privacy".


Artikel 15. Overige bepalingen


Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door MV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.


MV is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Koper opgegeven adres.


MV is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.


Op alle overeenkomsten met MV en alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor leveringen door MV aan particulieren.


Voor geschillen is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Venlo bevoegd.

 

 

 

 

Voor de samenstelling van ons assortiment bezochten wij o.a. volgende steden en landen: